لورن باوکر صاحب یک شرکت خصوصی به نام آن سین رنگ مویی را تولید کرده که در واکنش به شرایط محیط تغییر رنگ می دهد.

این رنگ مو با تغییر دمایی محیط طیف های مختلف رنگ قرمز و بعد از آن رنگ های سیاه و سفید را ایجاد می کند. گفته شده که این رنگ نیمه دائمی بوده و بعد از چند بار شستشو از بین می رود.

متاسفانه هنوز نام تجاری خاصی برای این رنگ موی جادویی و نوآورانه در نظر گرفته نشده است.

اولین رنگ موی جهان که در واکنش به محیط اطراف تغییر رنگ می دهد

اولین رنگ موی جهان که در واکنش به محیط اطراف تغییر رنگ می دهد

اولین رنگ موی جهان که در واکنش به محیط اطراف تغییر رنگ می دهد

اولین رنگ موی جهان که در واکنش به محیط اطراف تغییر رنگ می دهد